ประกอบธุรกิจให้คำปรึกษากฎหมาย และให้บริการงานกฎหมาย ให้กับ บุคคล นิติบุคคล องค์กร สถาบัน หน่วยงานราชการ
ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ด้วยที่ปรึกษากฎหมาย และทนายความ ที่มีประสบการณ์สูง ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อเกิดประสิทธิผล
โดยมีมาตรฐานระดับสากล ด้วยค่าธรรมเนียมที่เป็นธรรม
งานให้คำปรึกษา และบริการงานกฎหมาย ประกอบไปด้วย

กฎหมายหุ้นส่วนบริษัท
การจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชน สำนักงานผู้แทน สำนักงานสาขา การจัดประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นนิติบุคคล ตลอดจนการจดทะเบียนเลิกนิติบุคคลและการชำระบัญชี จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ ของนิติบุคคล การตรวจสอบฐานะนิติบุคคล และคัดรับรองเอกสาร จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ การขอบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

กฎหมายสัญญา
การร่างสัญญา การแก้ไขสัญญา การเจรจาสัญญา ทางธุรกิจทุกประเภท อาทิเช่น สัญญาร่วมทุน สัญญาแฟรนไชส์ สัญญาตัวแทนจำหน่าย สัญญาบริหารจัดการ

กฎหมายการลงทุน
การขอรับส่งเสริมการลงทุน การขออนุญาตตั้งโรงงาน การขยายโรงงาน การร่วมลงทุน การรวมกิจการ การควบบริษัท การซื้อขายกิจการ การปรับปรุงโครงสร้างบริษัท

กฎหมายเกี่ยวกับคดีพิพาท การฟ้องร้องดำเนินคดี การแก้ต่าง งานอรรถคดีต่างๆ ในศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา ศาลแรงงาน ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และศาลชำนาญพิเศษอื่นๆ รวมทั้งการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาล

กฎหมายอสังหาริมทรัพย
ซื้อ ขาย เช่า พัฒนา จำนอง อาคารชุด สำนักงาน โรงแรม รีสอร์ท โรงงาน และอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ การจดทะเบียนอาคารชุด ดูแล และจัดการผลประโยชน์อสังหาริมทรัพย์ ขออนุญาตจัดสรรที่ดิน ค้าที่ดิน รังวัดที่ดิน จดทะเบียนสิทธินิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

กฎหมายภาษีอากร
การให้คำปรึกษาด้านภาษีอากรทุกแง่มุม การศึกษา วิเคราะห์โครงสร้างการดำเนินธุรกิจและการวางแผนภาษีของธุรกิจแต่ละประเภท แนะแนวหลักและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับภาษีอากร การตรวจสอบการปฏิบัติการทางการเงินและบัญชีตามกฎหมายภาษีอากร การรับมอบอำนาจเพื่อชี้แจงและให้ปากคำแก่เจ้าหน้าที่สรรพากร การอุทธรณ์การประเมินภาษีอากรของเจ้าพนักงาน

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
การคุ้มครอง การใช้ประโยชน์ จากทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท เช่น เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร การโต้แย้งคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และสิทธิบัตรที่คล้ายหรือเลียนแบบ การจัดทำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตร การติดตามตรวจสอบการละเมิดทรัพย์สิน และการดำเนินการใดๆ เพื่อคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

กฎหมายแรงงาน
การจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน การจัดตั้งกองทุนทดแทน กองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การจ้างงาน การป้องกันและแก้ไขข้อพิพาทเกี่ยวกับแรงงาน และการดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงาน หรือแรงงานสัมพันธ์ 

Copyright 2006 © Pacific Legal Advisory Limited. All rights reserved